รายนามคณะกรรมการสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย​

พ.ศ. 2560 - 2564

พลตรี ดร.จารึก  อารีราชการัณย์

พลเอก วิชญ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

นายสมพงษ์  ชาตะวิถี

นายสมบัติ  คุรุพันธุ์

ดร.ธนา  ไชยประสิทธิ์

ผศ.ดร.เกษม  นครเขตต์

รศ.อุดร  รัตนภักดิ์

พันโท รุจ  แสงอุดม

ดร.พิชิต  เมืองนาโพธิ์

รศ.ดร.สุพิตร  สมาหิโต

ผศ.ดร.ณัฐยา  แก้วมุกดา

รศ.วาสนา  มุ่งวิชา

ดร.อิษฎี  กุฏอินทร์

ดร.สรายุทธ  น้อยเกษม

ดร.อำพร  ศรียาภัย

ดร.นิพัทธ์  อึ้งปกรณ์แก้ว

ดร.เลอภพ  โสรัตน์

นางสาวจันทร์พร แช่มช้อย

ดร.สุริยัน สมพงษ์

นายอภิวัฒน์ พันธุ์อินทร์

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ