บทบาทและหน้าที่

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นหนึ่งในจำนวน 205 ประเทศ ที่คณะกรรมการโอลิมปิคระหว่างประเทศ (IOC) ให้การรับรองอย่างเป็นทางการ และเป็นหนึ่งในจำนวน 45 ประเทศที่สภาโอลิมปิคแห่งเอเชียให้การรับรอง คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ จะต้องปฎิบัติตามธรรมนูญข้อบังคับของทั้งสององค์กรดังกล่าว ตามบทบาทและหน้าที่ที่เขียนไว้ดังนี้

 

1. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ขบวนการหลักการของโอลิมปิกนิยม ภายในประเทศภายใต้กฎบัตรของโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOC)

 

2. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎบัตรโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOC)

 

3. ส่งเสริมและพัฒนากีฬาให้ได้มาตรฐานในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพื่อมวลชน

 

4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้บริหารกีฬา โดยจัดอบรมหลักสูตรการบริหารกีฬา หลักสูตรผู้ฝึกสอน, หลักสูตรผู้ตัดสิน ให้กับสมาคมกีฬาจังหวัด และ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

 

5. เป็นองค์กรตัวแทนเดียวของประเทศ ที่มีหน้าที่คัดเลือกและส่งนักกีฬาระดับชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ เช่น กีฬาโอลิมปิกเกมส์ ฤดูร้อน และฤดูหนาว, กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ฤดูร้อน และฤดูหนาว, กีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์, กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์, กีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ ฤดูร้อน และฤดูหนาว และกีฬาซีเกมส์ หรือการแข่งขันกีฬาใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของคณะกรรมการโอลิมปิคระหว่างประเทศ

 

” The NOCs have the exclusive authority for the representation of their respective countries at the Olympic Games and at the Regional, continental or world multi – sports competitions patronized by the IOC . In addition, each IOC is obliged to participated in the Games of the Olympiad by sending athletes.

 

” The NOCs have the right to send competitors ,team official and other team personnel to Olympic Games in compliance with the Olympic Charter. ( Olympic Charter : 28. Missions and Roles Of NOCs / article 3 , 7.2 , page 62

 

 6. มีหน้าที่ในการประสานงานกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาของชาติไปในทิศทางเดียวกัน โดยการประสานงานอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องกับภาครัฐและภาคเอกชน

7. ต้องมีความคิดเป็นอิสระและหลีกเลี่ยงปัจจัยต่าง ๆ อันเกิดจากแรงกดดันทางการเมืองศาสนาหรือเศรษฐกิจ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎบัตโอลิมปิกได้

” The NOCs must preserve their autonomy and resist all pressures of any kind, including but not limited to political, legal, religious, or economic pressure which may prevent them from complying with Olympic Charter Olympic Charter : 28. Missions and Roles Of NOCs / article 6 , page 62