คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทำเนียบประธานและเลขาธิการ

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลำดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ระยะเวลา

พ.ศ. 2491 – 2496

พ.ศ. 2496 – 2500

พ.ศ. 2500 – 2504

พ.ศ. 2504 – 2508

พ.ศ. 2508 – 2512

พ.ศ. 2512 – 2516

พ.ศ. 2517 – 2520

พ.ศ. 2520 – 2524

พ.ศ. 2524 – 2528

พ.ศ. 2528 – 2532

พ.ศ. 2532 – 2536

พ.ศ. 2536 – 2539

พ.ศ. 2539 – 2540

พ.ศ. 2540 – 2544

พ.ศ. 2544 – 2548

พ.ศ. 2548 – 2552

พ.ศ. 2552 – 2556

พ.ศ. 2556 – 2559

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

ประธาน

พระยาจินดารักษ์

พระยาจินดารักษ์

พระยาจินดารักษ์

พระยาจินดารักษ์

จอมพลประภาส  จารุเสถียร

จอมพลประภาส  จารุเสถียร

พลอากาศเอกทวี  จุลละทรัพย์

พลอากาศเอกทวี  จุลละทรัพย์

พลอากาศเอกทวี  จุลละทรัพย์

พลอากาศเอกทวี  จุลละทรัพย์

พลอากาศเอกทวี  จุลละทรัพย์

พลอากาศเอกทวี  จุลละทรัพย์

พลเอกสุรพล  บรรณกิจโสภณ

พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร

พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา

พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา

พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา

พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา

พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ

เลขาธิการ

นายสวัสดิ์ เลขยานนท์

นายสวัสดิ์ เลขยานนท์

นายสวัสดิ์ เลขยานนท์

นายสวัสดิ์ เลขยานนท์

นายโฉลก โกมารกุล ณ นคร

นายแพทย์บุญสม  มาร์ติน

พันเอกอนุ  รมยานนท์

พันเอกอนุ  รมยานนท์

พันเอกอนุ  รมยานนท์

พลตรีจารึก  อารีราชการัณย์

พลตรีจารึก  อารีราชการัณย์

พลตรีจารึก  อารีราชการัณย์

พลตรีจารึก  อารีราชการัณย์

พลตรีจารึก  อารีราชการัณย์

พลตรีจารึก  อารีราชการัณย์

พลตรีจารึก  อารีราชการัณย์

พลตรีจารึก  อารีราชการัณย์

พลตรีจารึก  อารีราชการัณย์

พลตรีจารึก  อารีราชการัณย์