ความเป็นมา (ย่อ)

สถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย

สถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย (Thailand Olympic Academy) เป็นสถาบันทางวิชาการ ที่ถือกำเนิดขึ้นมาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2545 และได้จดทะเบียนเป็นสมาชิกของสถาบันวิทยาการนานาชาติ (International Olympic Academy) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2545 โดยมีภารกิจหลักในการเผยแพร่องค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์โอลิมปิก (Olympism) และยุทธศาสตร์โอลิมปิก (Olympic Movement) โดยผ่านการจัดกิจกรรมโอลิมปิกศึกษา (Olympic Education) หรือวิทยาการโอลิมปิก (Olympic Studies) ตามแนวคิดและหลักการที่บิดาแห่งโอลิมปิกเกมส์สมัยใหม่ บารอน ปิแอร์ เดอ คูเบอร์แต็งค์ (Baron Pierre de  Coubertin) ได้มอบเป็นมรดกอันทรงคุณค่าไว้ให้ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไปเมื่อปีค.ศ.1937 เพื่อให้ภารกิจในการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์แบบโดยใช้ยุทธศาสตร์โอลิมปิกตามเจตนารมณ์ของผู้ให้กำเนิด สถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทยจึงได้จัดกิจกรรมทางวิชาการในความหลากหลายรูปแบบมาตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับจากองค์กรระดับนานาชาติ และสถาบันการศึกษาภายในประเทศซึ่งได้เข้ามาเกาะเกี่ยวเป็นเครือข่ายของสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทยและจะเดินเคียงคู่กันตลอดไป ภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์ ดร.สุพิตร สมาหิโต ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทยคนแรกและคนปัจจุบัน (พ.ศ.2545-ปัจจุบัน)

ภารกิจสำคัญในการสร้างคนให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์ตามแนวคิดหลักของอุดมการณ์โอลิมปิก ยิ่งต้องเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งภารกิจสำคัญของวิทยาการโอลิมปิคไทย ยังไม่เสร็จสิ้น Olympic Education and Olympic Spirit have the power to contribute to resolving some of the most intense social problems and teaching the principles of honesty and respect” (Pierre de Coubertin)