คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

บ้านอัมพวัน เลขที่ 226 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

022811045, 022827845-6

022803758

secretariat@olympicthai.org

facebook.com/nocthailand

Google Map