30

June 2023

หมวดหมู่: ข่าว / ไฮไลท์
โพสต์โดย: Olympic Thai

การประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

วันที่ 30 มิ.ย. 2566 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในการประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ โดยมีวาระสำคัญ คือ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ ประจำ ปี 2564 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ , เรื่องรายงานผลการดำ เนินงานของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำ ปี 2565 เรื่องรับรองงบดุล รายรับ – รายจ่าย , เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำ ปี 2566

รายงานการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 , รายงานความก้าวหน้าการแข่งขันกีฬา 2nd ANOC World Beach Games Bali 2023 ณ เมืองบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย , รายงานความก้าวหน้าการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 , รายงานการเลื่อนการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์แอนด์มาร์เชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 , รายงานความก้าวหน้าการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ.2025) ณ กรุงเทพมหานคร , จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา ประเทศไทย

และสุดท้ายท่านประธานได้เน้นย้ำ ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกัน วางแผน ประสานงานเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬา โดยนำวิทยาศาสตร์การกี่ฬา โภชนาการกีฬามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นย้ำห้ามการใช้สารต้องห้าม ให้เป็นไปตามกฎของ WADA อย่างเคร่งครัด ขอให้ทุกสมาคมกีฬาเน้นย้ำ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากชัยชนะแล้ว ต้องมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเคารพกฎกติกาด้วย

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ 30 มิถุนายน 2566