7

May 2024

หมวดหมู่: ข่าว / ไฮไลท์
โพสต์โดย: Olympic Thai

การประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในการประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ โดยมีวาระสำคัญ คือ เรื่องรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ ประจำปี 2566 ทั้งกิจกรรมภายในประเทศ และ ต่างประเทศ , เรื่องรับรองงบดุล รายรับ – รายจ่าย , รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 , กิจกรรมเดิน – วิ่ง Olympic Day 2024 ประจำปี 2567 และอื่นๆ เป็นต้น

และสุดท้ายท่านประธานได้เน้นย้ำ ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกัน วางแผน ประสานงานเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬา โดยนำวิทยาศาสตร์การกี่ฬา โภชนาการกีฬามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นย้ำห้ามการใช้สารต้องห้าม ให้เป็นไปตามกฎของ WADA อย่างเคร่งครัด ขอให้ทุกสมาคมกีฬาเน้นย้ำ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากชัยชนะแล้ว ต้องมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเคารพกฎกติกาด้วย

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ 3 พฤษภาคม 2567