25

October 2017

หมวดหมู่: IOA Sessions
โพสต์โดย: GoingDigital

58th International Session for Young Participants

Main Topic       “The Athlete as a role model”

Special Topic  “Challenges an Olympic Athlete Faces as a role model”

รายละเอียดของกิจกรรม

1. ระยะเวลาของการสัมมนา : 16 – 30 มิถุนายน 2561

2. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนาและรายละเอียดอื่นๆ

2.1 อายุระหว่าง 20 – 35 ปี

2.2 เป็นผู้มีความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์โอลิมปิก (Olympic Movement) และหากผ่าน        การคัดเลือกแล้วจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการอบรมก่อนการเดินทาง

2.3 สถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทยจะทำการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ไม่เกิน 3 คน โดยอย่างน้อยเป็นผู้ชาย 1 คน ผู้หญิง 1 คน

2.4 กองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (Olympic Solidarity) จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา ผู้ชาย 1 คน ผู้หญิง 1 คน คนละ 50% ส่วนอีก 50% ผู้ได้รับการคัดเลือกจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 3 หากประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนี้ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด (1,000 ยูโร)

2.5 สำหรับค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะภายในประเทศกรีซ ระหว่างการอบรมสถาบันวิทยาการโอลิมปิกนานาชาติ (IOA) จะเป็นผู้รับผิดชอบ

2.6 สถาบันวิทยาการโอลิมปิกนานาชาติ จะรับผิดชอบค่าที่พัก ณ กรุงเอเธนส์ คืนวันที่ 16 มิถุนายน 2561 (วันเดินทางไปถึงเอเธนส์) และคืนวันที่ 29 มิถุนายน 2561 (คืนก่อนการเดินทางกลับประเทศไทย) เท่านั้น หากผู้เข้าร่วมการสัมมนาเดินทางไปถึงก่อนวันที่ 16 มิถุนายน 2561 และเดินทางกลับภายหลังวันที่ 29 มิถุนายน 2561 จะต้องรับผิดชอบค่าที่พักในเอเธนส์เอง

2.7 ผู้ที่ผ่านการสัมมนาในโครงการนี้มาแล้ว IOA จะไม่รับพิจารณาคัดเลือก

2.8 ภาษาที่ใช้ในการสัมมนาตลอดหลักสูตร คือ ภาษาอังกฤษ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการสัมมนาจะต้องเป็นผู้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับดี

2.9 สถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทยจะต้องส่งใบสมัครไปยัง IOA ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561 และจะต้องส่งบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์โอลิมปิก (Olympic Movement) ความยาวไม่เกิน 2 หน้า ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561