25

ตุลาคม 2017

หมวดหมู่: IOA Sessions
โพสต์โดย: GoingDigital

4th International Session for Olympic Medalists or Olympians

Main Topic:      “The athlete as a role model”

Special Topic: “Olympic Medalists and Olympians as role models: their educational role”

รายละเอียดของกิจกรรม

1. ระยะเวลา / สถานที่ : ระหว่างวันที่ 2-9 กรกฏาคม 2561 ณ เมืองโอลิมเปีย ประเทศกรีซ

2. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนาและรายละเอียดอื่นๆ

2.1 NOA และ NOC สามารถส่ง Olympic Medalists (นักกีฬาที่เคยได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์) หรือ Olympians (นักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์) ได้ชาติละ 1 คน

2.2 IOC Athletes Commission อาจจะเสนอคณะกรรมาธิการชุดนี้ด้วย จำนวน 5 คน

2.3 IFs ของ Summer Olympic Games และ IFs ของ Winter Olympic Games อาจจะเสนอผู้เข้าร่วมด้วย ซึ่งเป็นผู้ที่เคยได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ประเภทละ 1 คน

2.4 นักกีฬาโอลิมปิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 หากผู้สมัครมากกว่า 60 คน คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกโดยดูจากช่วงเวลาที่ได้รับใบสมัคร (first come first serve)

3. ภาษา

ภาษาที่ใช้ในการอบรมตลอดหลักสูตรจะเป็นภาษาอังกฤษ โดยจะมีการแปลภาษาฝรั่งเศสและภาษากรีก สำหรับผู้เข้ารับการอบรมในกิจกรรมนี้ควรจะเป็นผู้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี เพราะตลอดระยะเวลาของการอบรมจะมีการอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดเวลา

 4. ที่พัก และอาหาร

IOA จะรับผิดชอบค่าที่พัก อาหาร และการเดินทางภายในประเทศกรีซ

 5. ค่าเดินทางระหว่างประเทศ

การเดินทางระหว่างประเทศให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ

6. เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาหนังสือเดินทาง

2. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. ใบสมัคร