25

ตุลาคม 2017

หมวดหมู่: IOA Sessions
โพสต์โดย: GoingDigital

25th International Seminar on Olympic Studies for Postgraduate Student

Main Topic:    “The Olympic Games and the Olympic Movement: Past, Present and Future – An Analysis from the Historical, Philosophical and Social Perspectives”

Special Topic: “The Olympic Athlete as a role model”

รายละเอียดของกิจกรรม

1. ระยะเวลาของการสัมมนา : 1 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561

2. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนาและรายละเอียดอื่นๆ

2.1 ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี

2.2 เป็นผู้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี โดยต้องมีใบรับรองความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษจากสถาบันการสอนภาษาหรือสถาบันการศึกษา

2.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกจาก TOA และ IOA จะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศเอง

2.4 สำหรับค่าที่พัก ค่าอาหาร และการเดินทางภายในประเทศกรีซ ในระหว่างการอบรม สถาบันวิทยาการโอลิมปิกนานาชาติ (IOA) จะเป็นผู้รับผิดชอบ ผู้ผ่านการคัดเลือกที่เดินทางไปถึงเอเธนส์ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2561 และเดินทางกลับภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2561 ก็จะต้องรับผิดชอบค่าที่พักในกรุงเอเธนส์เอง

3. ในกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกจาก TOA จะต้องส่งหลักฐานต่างๆต่อไปนี้ให้กับ IOA ด้วยคือ

3.1 ประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่าย จำนวน 2 รูป

3.2 หนังสือรับรองจากที่อาจารย์ปรึกษา หรือผู้บริหารสถาบันการศึกษา 1 ฉบับ (Recommendation letter)

3.3 บทความทางวิชาการ หรือหัวข้องานวิจัยที่ผู้ผ่านการคัดเลือกสนใจที่จะศึกษา ซึ่งเกี่ยวกับเนื้อหาทางด้าน Olympic Movement

3.4 หนังสือรับรองการทดสอบภาษาอังกฤษ

3.5 จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกจาก IOA จะไม่เกิน 35 คน ทั้งนี้การพิจารณา ผู้ผ่านการคัดเลือกจะดูจากความโดดเด่นของบทความทางวิชาการ และจากประวัติและผลงานของผู้สมัคร อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอันดับแรก คือผู้สมัครที่ผ่านการรับรองจาก NOC / NOA และวันสุดท้ายในการส่งใบสมัครไปยัง IOA คือวันที่ 13 เมษายน 2561