25

ตุลาคม 2017

หมวดหมู่: IOA Sessions
โพสต์โดย: GoingDigital

14th International Session for Presidents or Directors of NOCs & Officials of NOCs

Main Topic       “The Athletes as a Role Model”

Special Topic  “Olympians Promoting Olympism: Knowledge and Experiences in Olympic Education”

รายละเอียดของกิจกรรม

1. วัน เวลาของการสัมมนา: 6 – 13 พฤษภาคม 2561

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: ผู้อำนวยการหรือคณะกรรมการของสถาบันวิทยาการโอลิมปิคแห่งชาติไม่เกิน 2 คน

3. ค่าเดินทางไปกลับ: (กรุงเทพฯ – เอเธนส์ – กรุงเทพฯ)

กองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (Olympic Solidarity: OS) จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ชั้นประหยัด) สำหรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา 1 คน และถ้าส่งผู้เข้าร่วมการสัมมนา 2 คน คนที่ 2 จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

4. การลงทะเบียน

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องส่งใบสมัครไปยังสถาบันวิทยาการโอลิมปิกนานาชาติ ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ถ้าใบสมัครที่ส่งไปเลยกำหนดเวลา IOA จะไม่รับพิจารณา

5. การนำเสนอผลงาน

ในระหว่างการอบรมจะมีการนำเสนอสรุปผลงาน และกิจกรรมต่างๆของสถาบันวิทยาการโอลิมปิกแห่งชาติในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และเป้าหมายที่จะทำต่อไปในอนาคต โดยเน้นความก้าวหน้าในการสนับสนุน ส่งเสริมและผลักดันโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Olympic Education และ Olympic Movement โดยส่งสรุปผลงานดังกล่าวไปยังสถาบันวิทยาการโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOA) ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561

6. การส่งผลงานที่จะนำเสนอ

ให้ส่งเป็น Hard Copy แบบ Electronic file ภาษาอังกฤษ หรือ ฝรั่งเศส หรือภาษากรีก ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 และนำเสนอไม่เกิน 8 นาที

7. ภาษาที่ใช้

ในระหว่างการอบรมจะมีการแปลการบรรยาย และการนำเสนอผลงานทั้ง 3 ภาษา คือภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษากรีก