1

พฤศจิกายน 2021

หมวดหมู่: ข่าว / ไฮไลท์
โพสต์โดย: Olympic Thai

ประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

        

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ที่ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการบริหาร, ผู้ทรงคุณวุฒิ, รวมทั้งนายกสมาคมกีฬาหรือผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมการประชุม

มีวาระการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ จำนวน 25 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 10 ท่าน โดยตามธรรมนูญข้อบังคับของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและออกเสียงลือกตั้ง จะมีทั้งหมด 49 ท่าน มาจากนายกสมาคมกีฬาหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายฯ จำนวน 39 ท่าน กรรมการ IOC ในประเทศไทย จำนวน 1 ท่าน ผู้แทนชมรมนักกีฬาโอลิมปิก จำนวน 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 ท่าน โดยการเลือกตั้งครั้งนี้มี ศ. (พิเศษ)เจริญ วรรธนะสิน เป็นประธานเลือกตั้ง และ พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ เป็นประธานตรวจรนับคะแนน ปรากฎว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น สมาชิกในที่ประชุมได้เสนอรายชื่อกรรมการบริหารชุดใหม่ครบทั้ง 25 ท่าน โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเลือกตั้ง ถือว่าครบจำนวนกรรมการบริหาร ตามข้อบังคับที่ได้กำหนดไว้