26

October 2022

หมวดหมู่: ข่าว / ไฮไลท์
โพสต์โดย: Olympic Thai

โครงการ Youth Sport Leaders Training Camp 2022 โดยสมาคมกีฬาสกีและสโนบอร์ดแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถบันวิทยาการโอลิมปิคไทย (TOA) ในคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการ Youth Sport Leaders Training Camp 2022 ซึ่งเป็นโครงการของคณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติ (IOC) โดยการสนับสนุนของกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (OS) นำทีมจัดกิจกรรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิตร สมาหิโต รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 25 – 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ. โรงแรมแซน จังหวัดราชบุรีโดยมีเยาวชนหญิงและชายอายุไม่เกิน 18 ปี สังกัดสมาคมสกีและสโนบอร์ดแห่งประเทศไทย เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ
และประสบการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับอุดมการณ์โอลิมปิก (Olympism) ยุทธศาสตร์โอลิมปิก (Olympic Movement) และค่านิยมโอลิมปิก (Olympic Values) ซึ่งจะเป็นฐานขององค์ความรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมอย่างสันติสุข