17

December 2022

หมวดหมู่: ข่าว / ไฮไลท์
โพสต์โดย: Olympic Thai

การจัดโครงการอบรมการบริหารการกีฬา (Sport Administration) “Olympic Movement for Sport Organizations in Thailand” เรื่อง ยุทธศาสตร์โอลิมปิกสำหรับองค์กรกีฬาแห่งประเทศไทย

ณ วันที่ 14 – 16 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุ๊ป พญาไท กรุงเทพมหานคร จัดโดยสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย ได้เปิดการอบรมในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 โดยมี รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯเป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจากวิทยาการ ดร.พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ, ผศ.ดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผศ.ดร.สุริยัน สมพงษ์ ผศ.ดร.อานนท์ วันลา นายเกียรติพงษ์ รัชตะเกรียงไกร อาจารย์ธันย์ปวัฒน์ เดชภูวดลวิทิต ดร.ปริญญา ขวัญเมืองวานิช กภ.ดร.อำพร
ศรียาภัยเป็นวิทยากรบรรยาย  และได้รับเกียรติจากคุณธนา ไชยประสิทธิ รองประธานและเหรัญญิก คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเป็นประธานในพิธีปิด การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย อนุกรรมการฝ่ายสตรีกับกีฬาในคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (Higher Education Commission, Ministry of Education) จำนวน 20 คน ในการนี้ สถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทยได้มอบเอกสารทางวิชาการฉบับภาษาไทยเรื่อง Encyclopedia of Olympic Movement, Sport Administration Manual, Managing Olympic Sport Organization และ Olympic Charter ให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกคนด้วย